Įsteigti Verkių valdose Kristaus kančios kelio stotis sumanyta kaip padėkos Viešpačiui ženklą už pergalę prieš rusų kariuomenę 1655–1661 m. Rusijos ir Lietuvos kare. 1662 m. Verkių valdose tam buvo skirta apie 170 ha žemės, Vilniaus kapitula Kalvarijų statyboms paskyrė vienkartinę dotaciją. Tai buvo antrosios Kalvarijos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Pirmoji Naujoji Jeruzalė buvo įsteigta 1637–1642 m. Garduose, Žemaitijoje.

 Tuo metu visoje Europoje vis daugėjo piligrimų kelionių į šventąsias vietas, kurias aplankius būdavo pelnomi atlaidai. Nuo pat pirmųjų krikščionybės amžių maldininkams pačios brangiausios buvo su Kristaus kančia ir prisikėlimo vietomis Jeruzalėje susijusios relikvijos. Tačiau anaiptol ne kiekvienas tikintysis galėdavo išsirengti į tokią brangią ir pavojingą kelionę, todėl katalikiškose šalyse jau nuo XV a. ėmė rastis vadinamosios Naujosios Jeruzalės, arba Kalvarijos, – Kristaus kančios kelio kopijos, paprastai statomos tokiose vietose, kur kalvos, slėniai ir upeliai priminė tikrąjį Jeruzalės miesto reljefą. Pastebėti teritorijos panašumai buvo laikomi Viešpaties Apvaizdos duotu ženklu ir nuoroda, kad pats Viešpats kuria Šventosios Žemės analogijas ir leidžia jas atpažinti.

 Apie Jeruzalės planą, pastatus, Kristaus nueito kančios kelio ilgį ir kryptį anuomet žinota iš keliautojų piligrimų liudijimų žodžiu arba aprašymų knygose. Svarbiausias veikalas, kuriuo rėmėsi daugelis XVII a. Kalvarijų steigėjų Europoje, buvo puikaus Palestinos geografijos žinovo Christiano van Adrichemo (vadinamo Andrichomiumi) Kelne 1584 m. išleista, o vėliau kelis kartus perleista knyga „Šventosios Žemės ir Biblijos istorijos atvaizdas su geografinėmis lentelėmis: kaip klestėjo Jeruzalė Kristaus laikais“ (Theatrum Terrae Sanctae et biblicarum historiarum cum tabulis geographicis: Jerusalem sicut Christi tempore floruit). Šioje knygoje aprašyta Kristaus laikų Jeruzalės topografija, pateikti to meto miesto planai, nurodyti atstumai tarp vietų, susijusių su Kristaus gyvenimo ir kančios istorijos įvykiais.

PARSISIŲSTI ŽEMĖLAPĮ