background

Ežerėlių kompleksas

Europinės svarbos buveinė - Ežerėlių kompleksas įsteigtas LR aplinkos ministro 2005-06-15 įsakymu Nr. D1-302 "Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo". Šios Natura 2000 teritorijos plotas yra 165 ha. ir jos ribos sutampa su Ežerėlių geomorfologinio draustinio ribomis. Ežerėlių kompleksas įsteigtas siekiant išsaugoti europinės svarbos rūšių - skiauterėtojo tritono ir šarvuotosios skėtės buveines.